Atribuţiile Direcţiei Judeţene de Statistică HUNEDOARA

ATRIBUŢIILE DIRECŢIEI JUDEŢENE DE STATISTICĂ Hunedoara

În realizarea obiectului său de activitate, se întemeiază pe principiile independenţei profesionale, autorităţii în materie de culegere a datelor, adecvării resurselor, angajamentului privind calitatea în statistici, confidenţialităţii în statistică, imparţialităţii şi obiectivităţii, al unei metodologii solide, al procedurilor statistice adecvate, al sarcinii de răspuns adecvate pentru repondenţi, al eficienţei sub raportul costurilor, relevanţei, preciziei şi fiabilităţii (credibilităţii), al promptitudinii şi punctualităţii, al coerenţei şi comparabilităţii, al accesibilităţii şi clarităţii, definite conform art. 5 din Legea 226/2009, Direcţia Judeţeană de Statistică are următoarele atribuţii:

 • asigură culegerea, verificarea, prelucrarea şi analiza datelor statistice de la operatorii economici şi sociali;
 • organizează şi efectuează cercetări statistice cu caracter special cum ar fi: recensăminte, anchete selective, lucrări finanţate din fondurile externe nerambursabile şi alte cercetări statistice pe baza dispoziţiilor primite de la I.N.S., din iniţiativă proprie şi la cererea administraţiei publice locale;
 • organizează instruiri, îndrumă şi acordă asistenţă metodologică unităţilor economice şi sociale pentru completarea formularelor;
 • participă la evaluarea eficienţei şi definitivarea metodologiilor statistice elaborate de I.N.S.;
 • propune soluţii pentru îmbunătăţirea sistemului de indicatori, a formularelor de colectare a datelor statistice precum şi a metodologiei de organizare şi realizare a cercetărilor asupra operatoriloreconomici sau asupra gospodăriilor populaţiei;
 • asigură aplicarea normelor legale şi a celor stabilite de I.N.S. cu privire la determinarea şi publicarea indicatorilor statistici;
 • furnizează către I.N.S. datele şi informaţiile statistice la perioadele şi termenele prevăzute în graficul anual de cercetări statistice;
 • informează din proprie iniţiativă administraţia publicălocală şi la solicitarea acesteia, asupra evoluţiei principalilor indicatori de dezvoltare economico-socială şi a principalelor aspecte ce intervin în economia judeţului;
 • cooperează cu ceilalţi producători de statistici oficiale din judeţ la elaborarea, implementarea şi monitorizarea realizării programelor statistice naţionale;
 • acordă asistenţă tehnică şi metodologică celorlalţi producători de statistici oficiale în proiectarea şi realizarea cercetărilor statistice specifice, precum şi în administrarea bazelor de date statistice;
 • colaborează cu instituţiile deconcentrate ale ministerelor în judeţul Hunedoara şi cu alte instituţii de specialitate ale administraţiei publice, în vederea compatibilizării Sistemului statistic naţional cu celelalte sisteme informaţionale;
 • monitorizează aplicarea principiilor fundamentale de funcţionare a Sistemului statistic naţional în judeţ şi respectarea reglementărilor legale în domeniul statisticii oficiale;
 • implementează conceptele privind managementul calităţii în statistică şi ale Codului de practici al statisticii europene, în Sistemul statistic din judeţul Hunedoara;
 • iniţiază cu ajutorul formatorilor proprii, programe de formare profesională continuă pentru personalul propriu şi al celorlalţi producători de statistici oficiale din judeţ, prin Centrul Naţional de Pregătire în Statistică;
 • promovează cultura statistică în judeţul Hunedoara şi desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul statisticii;
 • prezintă semestrial I.N.S.-ului informări asupra activităţii desfăşurate;
 • elaborează / proiectează anuare, breviare, buletine, culegeri de date statistice şi alte publicaţii la nivelul judeţului spre a fi publicate;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de I.N.S. prin acte normative pentru domeniul său de activitate.

În îndeplinirea atribuţiilor sale, D.J.S Hunedoara are dreptul:

 • să solicite şi să obţină gratuit date şi informaţii statistice de la toate persoanele fizice şi juridice rezidente în România sau nerezidente care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
 • să efectueze, cu personalul propriu, sau să utilizeze în afara personalului propriu, operatori statistici pentru colectarea datelor de la gospodăriile populaţiei şi de la persoanele juridice cuprinse în cercetările statistice; în categoria operatorilor statistici se cuprind persoanele atrase temporar, pe bază de convenţii civile, pentru colectarea datelor, precum şi gospodăriile populaţiei, în cazul în care acestea constituie unităţi de observare statistică;
 • să contracteze, în condiţiile legii, servicii specializate pentru realizarea cercetărilor, analizelor şi studiilor statistice;
 • să aplice sancţiuni pentru contravenţiile constatate potrivit articolului 46 aliniatul (2) din Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, precum şi articolul 10 aliniatul (4) din Legea privind organizarea şi funcţionarea sistemului statistic de comerţ internaţional cu bunuri nr. 422/2006;
 • să solicite de la I.N.S. date şi informaţii statistice privind indicatorii calculaţi pe judeţ şi la nivel de regiune sau ţară, pentru efectuarea de analize şi comparaţii pe judeţe, în cadrul regiunilor statistice, precum şi între regiuni;